Điều khoản sử dụng

 

 Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.dtsoftvn.com

 Giải thích thuật ngữ:

§                     "DTSoft” Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên.

§                     Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web www.dtsoftvn.com dưới mọi hình thức.

§                     Trang web” là trang www.dtsoftvn.com, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của DTSoft.

§                     “Điều khoản” là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập trang web www.dtsoftvn.com cần tuân theo. Khách hàng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

Điều khoản miễn trách đối với DTSoft

          1.            DTSoft đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang web, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như vậy, DTSoft không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên Website.

          2.            Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web, Khách hàng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan. Sẽ không có Thông tin nào tại Trang web này cấu thành một lời mời đầu tư  hoặc mua bất kỳ sản phẩm nào. Do đó, Khách hàng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng Thông tin của Trang web.

          3.            DTSoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính; …

          4.            Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc Khách hàng sử dụng các Thông tin, dịch vụ do DTSoft cung cấp tại Trang web sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, DTSoft không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc Khách hàng sử dụng những thứ nêu trên sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.

          5.            Các Thông tin của Trang web không cấu thành một lời chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhắm tới bất kỳ hình thức quảng cáo đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nếu vi phạm, những Thông tin đó sẽ không được xem là thông tin hợp pháp.

          6.            Việc sử dụng Trang web và các nội dung của nó có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập nào, bao gồm cả Khách hàng. Các thông tin, và cả những quan điểm của nội dung Trang web không hề cấu thành sự thuyết phục hay lời chào hàng của DTSoft về việc tư vấn đầu tư, mua hay bán bất kỳ sản phẩm hoặc các công cụ tài chính nào cho DTSoft hoặc các đối tượng khác. Các khoản đầu tư được bàn thảo hoặc giới thiệu trong các báo cáo phân tích và nghiên cứu… không thể thích hợp với khách hàng. Vì vậy, các khách hàng cần tự mình quyết định việc đầu tư dựa trên các mục tiêu đầu tư cụ thể và khả năng tài chính cá nhân, kể cả việc sử dụng các nhà tư vấn chuyên nghiệp và độc lập nếu họ thấy cần thiết. Ngoài ra, nội cung các bài báo và các diễn giải số liệu chỉ là những quan điểm chủ quan của người cung cấp, do đó, người sử dụng chỉ nên sử dụng các bài báo và số liệu trên Trang web như thông tin tham khảo.

          7.            DTSoft  đã thiết lập và đưa ra các dịch vụ trực tuyến trên Trang web (sau đây sẽ gọi tắt là “Dịch vụ”).  DTSoft sẽ giữ độc quyền lựa chọn các khách hàng sử dụng, truy cập và hưởng lợi từ Dịch vụ này. DTSoft cũng bảo lưu quyền và mọi quyết định về tiêu chí lựa chọn khách hàng tham gia vào Dịch vụ được cung cấp.

          8.            DTSoft sẽ không đưa ra bất kỳ một sự đảm bảo nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba về độ chính xác, chủ đề, chất lượng hoặc tính thời sự của những nội dung điện tử trên Trang web. DTSoft cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link nào chứa một trang web được kết nối với Trang web của DTSoft .

          9.            DTSoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Trang web.

        10.           DTSoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Khách hàng tải những thông tin hoặc phần mềm từ Trang web. Hơn nữa, DTSoft sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào, kể cả việc khách hàng phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ Trang web. DTSoft sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ Trang web để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép. Nếu vi phạm nội dung của Điều khoản này, Khách hàng đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm đã đăng ký độc quyền của DTSoft.

        11.           Toàn bộ Website và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của Website thuộc quyền sở hữu của DTSoft , được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động, DTSoft có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng Website hoặc các nội dung của Website mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này, DTSoft cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi Website gây ra.

        12.           Những điều khoản từ chối trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/truy cập Trang web và/hoặc Khách hàng tham gia vào một thỏa thuận có liên quan tới quyền lợi từ Dịch vụ và Sản phẩm do DTSoft cung cấp.

        13.           Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Website. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho DTSoft hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. DTSoft có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của DTSoft để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Các điều khoản khác

§                     Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.

§                     Các Điều khoản miễn trách đối với DTSoft sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/truy cập Trang web và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ Dịch vụ do DTSoft cung cấp.

§                     Bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các Dịch vụ và Sản phẩm riêng biệt sẽ được đăng tải trên các trang cụ thể dành riêng cho các Dịch vụ và Sản phẩm liên quan trên Trang web. Nếu Khách giao dịch/sử dụng bất kỳ Dịch vụ và Sản phẩm nào, họ sẽ được xem như đã chấp thuận các Điều khoản liên quan tới các Dịch vụ và Sản phẩm đó và đồng thời, các Điều khoản trong văn bản này.

§                     DTSoft có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng Website hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

Luật áp dụng và Thẩm quyền

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại Hà Nội, Việt Nam để giải quyết.

 CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM DTSOFT.

Đăng bởi: BP. Phòng Ứng dụng Web - Ban quản trị website


Từ khóa: dieu khoan dich vu,

Bài viết cùng tác giả:

Các bài viết cùng chủ đề:

Các bài viết mới đăng:

Ý kiến khách hàng
Như chúng ta đã biết Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế; Công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị Hành chính sự nghiệp( HCSN). Kế toán giúp ta đảm bảo được quyền lợi của người lao động và hạch toán được các khoản thu chi của từng đơn vị. Thể hiện hoạt động và sự phát triển của đơn vị đó.
Xem chi tiết...
DTSoftTube
Hỗ trợ trực tuyến

Ms Chuyền

Mr Lĩnh

Thông tin liên hệ
Hà Nội: 04 3821 3982
Hồ Chí Minh: 08 3716 0649
Vinh: 038 3597 397
Đà Nẵng: 0511 3935 011
Quy Nhơn: 056 3848 423
Nha Trang: 058 3551 903
Cần Thơ: 0710 3918 187
Thống kê website

Số khách trực tuyến: 273

Tổng số truy cập: 0

Chúng tôi trên Facebook