Kết quả tìm kiếm cho từ khóa dieu khoan dich vu
Quy định chung | Vào lúc: 8/20/2011 12:00:00 AM
Việc bạn sử dụng các sản phẩm, phần mềm, dịcch vụ và trang web của DTSoft (được gọi chung là “Các dịch vụ” trong văn bản này và loại trừ bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn bởi DTSoft theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt) phải chịu các điều khoản của một thỏa thuận luật pháp giữa bạn và DTSoft
Điều khoản sử dụng | Vào lúc: 8/22/2011 12:00:00 AM
Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.dtsoftvn.com.
Điều kiện pháp lý | Vào lúc: 8/23/2011 12:00:00 AM
Trang web này bao gồm các thông tin được bảo vệ của pháp luật về quyền tác giả và tài liệu tham khảo cho các vật liệu, thiết bị và thông tin cá nhân thuộc các công ty khác, mà chỉ có thể được sử dụng với sự chấp thuận của tất cả các bên liên quan thể hiện.