Kết quả tìm kiếm cho từ khóa thong tu 09
Thông tư 09/2012/TT-BTC của Bộ tài chính | Vào lúc: 12/11/2013 12:00:00 AM
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước